REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 


I.  Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep Wieloryb;
5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklepwieloryb.pl, za pośrednictwem którego Klient może, w szczególności składać Zamówienia;
6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


II.  Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklepwieloryb.pl.
2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklepwieloryb.pl jest własnością Firmy EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki 60-522 Poznań, Dąbrowskiego 54 NIP 6972345422 REGON 369584877
4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego
5.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
6.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepwieloryb.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1.    Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.
2.    W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.
3.    Składając Zamówienie i/lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
4.    Warunkiem skrócenia procedury składania kolejnych zamówień jest rejestracja w systemie sklepu.
5.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
6.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
7.    Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki mogą pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.    podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c.    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki sklepu Wieloryb.
8.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu
9.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
10.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1.    Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wybór sposobu dokonywania zakupów ( określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy, formy płatności oraz wskazania danych do wystawienia faktury ,jeśli znajduje zastosowanie).
2.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepwieloryb.pl, dokonać wyboru produktu , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.    Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
5.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.    przedmiotu zamówienia,
b.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.    wybranej metody płatności,
d.    wybranego sposobu dostawy,
e.    czasu dostawy,
7.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. [Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”]
8.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
9.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
11.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
12.    Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do 24 godzin od daty złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – telefonicznie pod numerem tel. 539 772 304 lub mailowo na adres dabrowskiego54@sklepwieloryb.pl
13.    W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Klienta.
14.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
15.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


V.  Dostawa


1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Fedex, UPS, DHL, Pocztex.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
3.    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia  wpłaty lub wpłynięcia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub kartą u przewoźnika.. Termin realizacji zostanie podany podczas składania zamówienia.  
VI.  Ceny i metody płatności
1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.  Koszty dostawy zostaną umieszczone na wystawionym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.
2.    Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień. 
3.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.    przelewem na konto bankowe, 31 1090 2125 0000 0001 3638 7668 Santander Bank
b.    płatnością w systemie T-PAY,
c.    zapłata kartą płatniczą u kuriera DPD podczas odbierania paczki 
d.    gotówką przy doręczeniu wysyłki ( pobranie) 
4.    Jeżeli wpłata nie wpłynie na konto sklepu w terminie 5 dni zamówienie zostanie anulowane – dotyczy płatności kartą i w systemie T-PAY
5.    W sytuacji trzykrotnego zaniechania odbioru zamówionej przesyłki przez Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, Sklep zastrzega sobie możliwość nieoferowania Użytkownikowi sposobu płatności za zamówiony towar „za pobraniem” i oferowania innych sposobów płatności. Sklep ponownie udostępni Użytkownikowi możliwość zapłaty za zamówiony towar „za pobraniem”, jeśli zaniechanie odbioru przesyłki nastąpiło z okoliczności niezawinionych lub niezależnych od Użytkownika, o czym Użytkownik poinformuje Sklep drogą mailową na adres: 


VII.  Prawo do odstąpienia od umowy 


1.    Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2.    Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Firmę EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki 60-522 Poznań, Dąbrowskiego 54 NIP 6972345422 REGON 369584877 e-mail: dabrowskiego54@sklepwieloryb.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie jak wyżej
4.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, aby Klient wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    Obowiązkiem Klienta jest zabezpieczenie i opakowanie zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas zwrotnego transportu.
7.    Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu należy dokonać na adres: Sklep Wieloryb, ul. Dąbrowskiego 54, 60-842 Poznań.
8.    W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 
9.    W/w środki zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany produkt wraz z dowodem zakupu (w przypadku osób prywatnych) lub kopią faktury (w przypadku firm). 
10.    Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11.    Przesyłki zwrotne wysyłane do sklepu w formule za pobraniem nie będą przyjmowane.
12.    Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu typu blister lub podobnym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


1.    Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dabrowskiego54@sklepwieloryb.pl Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.  Gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, sklep poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.
3.    Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: dabrowskiego54@sklepwieloryb.pl. Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowo pod adres dabrowskiego54@sklepwieloryb.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5.    Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną, chyba, ze sklep poinformuje, iż nie jest to możliwe i wskaże nową datę rozpatrzenia reklamacji.


X. Dane osobowe


1.    Właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe pozyskane od klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
2.    Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy - zamówienia. 
3.    Administratorem danych osobowych jest Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki 60-522 Poznań, Dąbrowskiego 54 NIP 6972345422 REGON 369584877. 
4.    Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową, realizację ofert specjalnych, możliwość wglądu w archiwalne zamówienia klienta w celu oszacowania dodatkowego rabatu.
5.     Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celach:
a)       realizacji zawartych mów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,
b)       dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),
c)       marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),
d)       wysyłki newslettera,
e)       zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
f)       dostosowywania oferty do Użytkowników, w tym reklam, monitorowania aktywności Użytkownika, kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkowników, a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.
6.    Dane osobowe potencjalnych Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu analizy rynku, dostarczenia Użytkownikom indywidualnych, spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w procedurze Zamówienia poprzez formularz, wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, monitorowania aktywności, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu.
7.     Dane osobowe osób działających w imieniu Użytkowników będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu lub realizacji zawartych umów sprzedaży.
8.    Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Uczestnika będą przetwarzane w celach:
a)       zarejestrowania Konta Uczestnika, jego prowadzenia, realizacji zawartych umów, w tym umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,
b)       dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),
c)       marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),
d)       wysyłki newslettera,
e)       zapewnienia pełnej obsługi Uczestników, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń Uczestników, w tym reklam, we właściwościach Sklepu, monitorowania aktywności Uczestników,
f)       kontaktowania się z Uczestnikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Uczestników,
g)       dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Uczestników (uzasadniony interes administratora),
h)       a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

9.    Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
10.     Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem .

 

XI.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


1.    Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2.    W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firma EKO „Wieloryb” S.C. A. Klonowski, K. Klonowska, Ł. Przyłucki a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej.